ความเป็นมาของคาสิโนกับสังคมไทย

การพนัน

ความเป็นมาของคาสิโนกับสังคมไทย คาสิโน หมายถึง การพนัน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นเพื่อให้ได้เงินหรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าด้วยการเสี่ยงโชค และฝีมือ โดยขึ้นอยู่กับทักษะ ความชื่นชอบ และความชำนาญในการเล่น  จากการบันทึกและมีการศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะพบว่า ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การพนันนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 1450 อดีตผู้คนจะนิยมเล่นการพนันด้วยการนำสัตว์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่น ขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละพื้นที่ เช่น การเล่นชนไก่ การแข่งม้า การเล่นชนควาย เป็นต้น ภายหลังในปี พ.ศ 2100 มีการติตด่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีน และอินเดีย ไทยได้รับอิทธิพลการเล่นพนันมาจากสังคมของกลุ่มคนเหล่านั้น การพนันจึงมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป มีการเล่นในแบบลักษณะอื่นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเล่นด้วยสัตว์ เป็นการเล่นพนันสกาถั่ว และไพ่ เป็นต้น เรื่อยมาจนสมัยอยุธยา มีการตั้งบ่อนเบี้ยขึ้นมา เพื่อใช้เป็นการเรียกเก็บภาษี แต่ทุกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 6

ในทางพระพุทธศาสนา การพนันถือว่าเป็นอบายมุขที่นำไปสู่การผิดศีลธรรม เพราะก่อให้เกิดความเสื่อม และปัญหาที่ตามมามากมาย เช่น ทำให้ผู้เล่นสูญเสียทรัพย์  เกิดอาชญกรรม ทำให้ผิดใจกัน การเกิดทะเลาะเบาะแว้ง เป็นหนทางที่ทำให้เกิดทุกข์  เป็นต้น ถึงแม้ว่าการพนันจะถูกมองว่าขัดต่อศีลธรรม ในสมัยยุคโลกวิวัฒน์ การพนัน ถูกพัฒนามาอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทนิกส์ต่างๆ ทีสร้างความรวดเร็ว และความสนุกในการเล่น ซึ่งก่อให้เกิดชี้ช่องทางในการทำธุรกิจ  ทำให้มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และอุดมการณ์ความคิดของมนุษย์ สอดคล้องกับกลุ่มคนที่เห็นด้วยให้มีนโยบายการจัดตั้ง คาสิโน แบบถูกกฎหมายขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรฐกิจ และทำให้ประเทศมีรายได้ ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการจัดตั้งคาสิโน แบบเป็นรูปธรรม แต่ก็ได้มีการผลักดันให้มีการตั้งคาสิโนภายในประเทศ เพราะมองว่าอาจทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เศรฐกิจภาพรวมดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการเปิดคาสิโน รวมถึงการวิเคราะห์ในมุมมองเชิงลบอีกมากมายที่ไม่สามารถทำให้เกิดการก่อตั้งคาสิโนในประเทศมาได้ อย่างไรก็ตาม คาสิโน หรือการพนัน ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อคนจำนวนมาก ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่า เป็นทางเสื่อมต่อสังคม แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ ว่ายังเป็นที่ที่สร้างความบันเทิง และความสนุกสนาน ดังนั้นบุคคลที่ต้องการเล่นคาสิโน จึงควรใช้วิจารณญาณให้ถี่ถ้วน คำนึงถึงผลได้ผลเสีย เพราะหากเล่นแล้วเกิดผลเสียตามมามากมาย แทนที่จะได้รับความสนุกเพลิดแพลิน อาจกลับทำให้เกิดความทุกข์ได้