นักวิชาการชี้ ขนส่งทางบก ไทย-กัมพูชา มีปัญหา

ปอยเปต

พร้อมระบุว่าบนเส้นทาง R1 (กรุงเทพฯ - ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว - กัมพูชาที่ด่านพรมแดนปอยเปต - จังหวัดพระตะบอง - กรุงพนมเปญ - โฮจิมินห์ซิตี เวียดนาม) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงพอใช้ แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบียบการนำยานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดรถบรรทุกที่แตกต่างกัน และความไม่โปร่งใสของพิธีศุลกากร โดยด่านศุลกากรทั้งด่านอรัญประเทศ และด่านปอยเปต มีความคับแคบ ไม่มีการแบ่งแยกรถนักท่องเที่ยวกับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ถนนระหว่างด่านไม่มีการบำรุงซ่อมแซมจากปัญหาข้อพิพาทเขตแดน

สภาพเส้นทาง R10 (กรุงเทพฯ - บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด - ด่านพรมแดนเกาะกง - สีหนุวิลล์ - จังหวัดกำปอต - ด่านห่าเตียน เวียดนาม - โฮจิมินห์ซิตี) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ถึงควรปรับปรุง เส้นทางสามารถใช้ได้จริงเฉพาะจากจังหวัดตราด ถึงจังหวัดเกาะกงเท่านั้น และเส้นทางจะผ่านเขาสูงชัน พร้อมกับมีโค้งอันตราย รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถผ่านได้มากกว่านั้น อุปสรรคยังมีอยู่บ้างในเรื่องกฎระเบียบการนำยานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน และความโปร่งใส

โดยไทยเป็นคู่ค้ากับ กัมพูชาเป็น 3 โดยมีอันดับที่ 1 คือจีน และ 2 คือเวียดนาม ทังนี้นักวิชาการยังกล่าวว่า ระบบศุลกากรของกัมพูชา ยังมีปัญหาทางด้านความรู้ในด้านไอที สารสนเทศ และยังมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย ข้อมูลจาก...ประชาชาติธุรกิจ