ด่านอรัญ ปอยเปต คุมเข้มหวั่น 155 คนในรายชื่อหนีเข้าเขมร

ปอยเปต
บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีการตรวจสอบ ประชาชนและรถยนต์ที่เดินทาง เข้าสู่ประเทศกัมพูชา ทางช่องทาง อรัญประเทศ ปอยเปต อย่างเข้มงวด หวั่นบุคคลในรายชื่อ 155 คน ตามที่ คสช. ออกคำสั่งให้เข้ารายงานตัว และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
โดยใน รายชื่อ 155 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

5. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

6. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

7. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

8. นางเบญจา หลุยเจริญ

9. นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์

10. นางปวีณา หงสกุล

11. พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต

12. นายพ้อง ชีวานันท์

13. นายยรรยง พวงราช

14. นายวิสาร เตชะธีรวัฒน์

15. นายสนธยา คุณปลื้ม

16. นายประดิษฐ สินธวณรงค์

17. นายสรวงษ์ เทียนทอง

18. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

19. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

20. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

21. นายวราเทพ รัตนากร

22. นายนพดล ปัทมะ

23. นายโภคิน พลกุล

24. นายพิชัย นริพทะพันธุ์

25. นายภูมิธรรม เวชยชัย

26. นายสาโรช หงษ์ชูเวช

27. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

28. พล.ท.มนัส เปาริก

29. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

30. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

31. นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

32. นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์

33. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ

34. นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์

35. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

36. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

37. พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา

38. นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์

39. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

40. นายธงทอง จันทรางศุข

41. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

42. พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี

43. พล.อ.ทวนทอง อินทรทัต

44. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต

45. พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์

46. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี

47. พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค

48. พล.ต.อ.บุญญฤทธิ์ รัตนพร

49. พล.ท.มะ โพธิ์งาม

50. พล.ท.อัครชัย จันทรโตษะ

51. พล.ต.ศรชัย มนตริวัต

52. พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ

53. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

54. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

55. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต

56. พล.อ.พฤกษ์ สุวรรณทัต

57. นายวัฒนา เมืองสุข

58. น.ต.ศิธา ทิวารี

59. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

60. นายสันติ พร้อมพัฒน์

61. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

62. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

63. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

64. นายประชา ประสพดี

65. นายสมหวัง อัสราษี

66. นายพันธ์เลิศ ใบหยก

67. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

68. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

69. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

70. นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

71. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

72. นายนิสิต สินธุไพร

73. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด

74. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย

75. นายอดิศร เพียงเกษ

76. นายวิสา คัญทัพ

77. นายสำเริง ประจำเรือ

78. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

79. นางไพจิตร อักษรณรงค์

80. นายพายัพ ปั้นเกตุ

81. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

82. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

83. นายอำพน กิตติอำพน

84. พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์

85. นายวันชนะ เกิดดี

86. นายอารีย์ ไกรนรา

87. นายสุนัย จุลพงศธร

88. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

89. นายไชยา สะสมทรัพย์

90. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

91. นายการุณ โหสกุล

92. นางฐิติมา ฉายแสง

93. นายประแสง มงคลศิริ

94. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลฃ

95. นายมานิตย์ จันทร์กลับ

96. นายขวัญชัย ไพรพนา

97. นางประทีบ อึ้งทรงธรรม

98. นายวุฒิพงศ์ กชธรรม

99. นายวรชัย เหมะ

100. นายดาบแดง ชลบุรี

101. นายสมบัติ บุญงามอนงค์

102. น.ส.จิตร์ภัสร์ กฤดากร

103. นายจุมพล จุลใส

104. นางทยา ทีปสุวรรณ

105. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันฑ์

106. นายถาวร เสนเนียม

107. นายสุริยะใส กตะศิลา

108. นายนิติธร ล้ำเหลือ

109. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

110. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

111. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

112. นายเสรี วงษ์มณฑา

113. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

114. น.ส.อัญชลี ไพรีรักษ์

115. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

116. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

117. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

118. นางกฤษณา สีหลักษณ์

119. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

120. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

121. นายธีระ วงศ์สมุทร

122. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

123. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

124. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

125. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

126. นายภูมิ สาระผล

127. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

128. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

129. นายฐานิสร์ เทียนทอง

130. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

131. นางสุกุมล คุณปลื้ม

132. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

133. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

134. นายบุญรื่น ศรีธเรศ

135. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

136. นายวิทยา บุรณศิริ

137. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

138. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

139. นางนลินี ทวีสิน

140. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

141. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

142. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

143. นายศักดา คงเพชร

144. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

145. นายประชา ประสพดี

146. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

147. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

148. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

149. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

150. นางศันสนีย์ นาคพงศ์

151. นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์

152. นายชลน่าน ศรีแก้ว

153. นายชัยเกษม นิติสิริ

154. นายก่อแก้ว พิกุลทอง

155. นายแพทย์เหวง โตจิราการ

โดยส่วนใหญ่เข้ารายงานตัวกับ คสช. แต่ยังมีบางคนไม่ได้เข้ารายงานตัว โดยส่งตัวแทนระบุเหตุผล