คนไทยตกค้างอยู่ปอยเปต สามารถเดินทางกลับไทย ได้แล้ว!

คนไทยในปอยเปต

"ขณะนี้ทางรัฐบาลของประเทศไทยได้มีการหาแนวทางให้ผู้ที่ อยากกลับมายังประเทศไทยได้เดินทางกลับประเทศ โดยมีการเปิดให้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยจํากัดคนเพียงวันละ 100 คนและเดินทางกลับไม่เกินเวลา12.00 น.เท่านั้น"

เป็นข่าวดีมาก สําหรับคนไทยที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา หากอยากที่จะเดินทางกลับประเทศไทยต้องใช้เอกสาร อะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังกัน

เอกสารยื่นสําหรับเดินทางกลับประเทศไทย

1. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตไทยใน กรุงพนมเปญ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือแบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานทูตไทยในประเทศกัมพูชา เพราะว่าสถานทูตตั้งอยู่ ณ เมืองพนมเปญ ของประเทศกัมพูชา อาจจะไกลต้องเดินทางลําบาก สามารถติดต่อ ขอรับหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน2563เป็นต้นไปและผู้ที่มีความประสงค์จะขอเอกสารเดิน ทางกลับจากเอกอัครราชทูตไทย จะต้องมีการขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันถึงจะได้รับหนังสือเดินทางกลับ

2. ใบรับรองแพทย์ โดยคณะแพทย์ของประเทศกัมพูชาจะเป็นผู้ตรวจให้แก่ผู้ที่จะเดินทางกลับและออกใบรับรองแพทย์โดยใบรับรองแพทย์นี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 วันหรือ72 ชั่วโมง 3. ใบรับรองหรือยินยอมการกลับตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วจะต้องมีการกักตัว 14 วันโดยจะมีใบให้เซ็นรับรองหรือยินยอมก่อนจะเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยเพราะถ้าผู้ประสงค์จะขอเดินทางกลับ ไม่เซ็นยินยอม ทางตม.หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ยินยอมให้เดินทางกลับยังภูมิลําเนาของตัวเอง เพราะฉะนั้นการ เดินทางกลับในครั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรือการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

คนไทย  เดินทางกลับประเทศ

ทั้งนี้สถานทูตไทยในประเทศกัมพูชายังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวไทย จึงมีการประสานงานให้ ตม.และตํารวจท้องถิ่นได้มีการอํานวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทย ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก และยังเป็นธุระ เรื่องการรับส่งผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางกลับไปยังภูมิลําเนาของตัวเอง และจัดหาสถานที่กักตัวตามที่อยู่ของผู้ที่ประสงค์ขอเดินทางกลับ

หากเขตพื้นที่ใดมีผู้ขอเดินทางกลับเกิน 10คนขึ้นไปจะจัดที่อยู่เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการ กักตัวฝากถึงคนไทยทุกคนที่จะเดินทางกลับให้ดูแลตัวเองพบเจอแอลกอฮอล์และสวมใส่แมสในการเดินทางด้วยเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดคงเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ขอบคุณภาพจาก : 77kaoded.com