การค้าชายแดน

การส่งออกสินค้าไทย กัมพูชา

การส่งออกสินค้า ไปกัมพูชา นับเป็นผลผลิตที่ดี ทำให้เศรษฐกิจไทยดีและเติบโตขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตจากอาหาร การเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ยวดยานพาหนะ ต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศกัมพูชามาก

Last modified: 
Jan 9, 2023